Zásady ochrany osobných údajov

spoločnosti SOFIAN, s.r.o.

1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

1.1. Tieto podmienky upravujú zásahy a pravidlá spracúvania osobných údajov Užívateľov služieb spoločnosti SOFIAN, s.r.o., so sídlom Vajnorská 94, 831 04 Bratislava, adresa na dourčovanie: Hattalova 12/C, 831 03 Bratislava, IČO: 44 564 058, DIČ: 2820002625, IČ DPH: SK2820002625, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele Sro, vložke č. 56150/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“) poskytovaných prostredníctvom webového portálu www.zvtv.sk (ďalej len „Podmienky“).

1.2. Prevádzkovateľ sa pri spracúvaní osobných údajov Užívateľov služieb riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie“), zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a ďalšími súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.

1.3. Osobnými údajmi sa podľa príslušných ustanovení nariadenia a zákona rozumejú akékoľvek údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

1.4. Dotknutou osobou v zmysle nariadenia a zákona, t. j. fyzickou osobou, ktorej osobné údaje sa spracovávajú je každý Užívateľ Služieb Prevádzkovateľa.

1.5. Poskytnutie osobných údajov Dotknutou osobou je dobrovoľné. Poskytnutie osobných údajov Dotknutou osobou je zmluvnou požiadavkou, ktorá je pri Službách potrebná na uzavretie zmluvy a bez poskytnutia osobných údajov nebude možné uzavretie a plnenie zmluvy tvoriacej právny základ pre používanie a trvanie Služby požadovanej Dotknutou osobou. Poskytovanie osobných údajov na účel spracúvania podľa bodu 2.5. Podmienok nie je zmluvnou ani zákonnou požiadavkou.

1.6. Prevádzkovateľ osobné údaje spracúva vo vlastnom mene.

1.7. Týmito Podmienkami si Prevádzkovateľ plní svoju povinnosť vo vzťahu k dotknutým osobám v zmysle čl. 13 nariadenia a § 19 zákona.

2. PRÁVNY ZÁKLAD A ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1. Užívateľ potvrdením súhlasu s Podmienkami (kliknutím na príslušné políčko) a následným odoslaním registračného formulára či inak označenej požiadavky na dodanie alebo sprístupnenie konkrétnej Služby:

2.1.1. udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely uvedené v Podmienkach v súlade s nariadením a zákonom,

2.1.2. potvrdzuje, že vyplnené osobné údaje sú správne a aktuálne,

2.1.3. súčasne potvrdzujete, že v prípade, ak má menej ako 16 rokov, mu bol zákonným zástupcom (napr. rodičom) poskytnutý alebo schválený súhlas so spracovaním jeho osobných údajov.

2.2. Právnym základom spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľom je:

2.2.1. plnenie zmluvných povinností voči dotknutej osobe,

2.2.2. plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa,

2.2.3. oprávnený záujem Prevádzkovateľa, a

2.2.4. slobodný a nepodmienený súhlas udelený Dotknutou osobou, ak sa jedná o účel spracúvania podľa bodu 2.5. Podmienok.

2.3. Účelom spracúvania osobných údajov Užívateľa je používanie a trvanie konkrétnej služby Prevádzkovateľa, ktorú Užívateľ požaduje, alebo ku ktorej Užívateľ požaduje prístup, resp. uzavretie a plnenie zmluvy tvoriacej právny základ pre používanie a trvanie požadovanej služby (zakúpenie a prístup k obsahu v spoplatnených častí webového portálu www.zvtv.sk).

2.4. Poskytnutie a spracúvanie osobných údajov Užívateľov je nevyhnutné na používanie a trvanie konkrétnej služby Prevádzkovateľa, ktorú Užívateľ požaduje, alebo ku ktorej požaduje prístup, ako aj na uzavretie a plnenie zmluvy tvoriacej právny základ pre používanie požadovanej služby.

2.5. Účelom spojeným s používaním Služieb je aj zasielanie emailových správ (newsletter) o novinkách či iných dôležitých alebo užitočných informáciách vzťahujúcich sa na Službu, ktoré Prevádzkovateľ bude môcť zasielať na poskytnutú a zaregistrovanú emailovú adresu Užívateľa. Prihlásenie k odberu alebo odhlásenie z odberu týchto emailových správ si Užívateľ má možnosť nastaviť vo svojom registrovanom účte/profile na webovom portály www.zvtv.sk. Informácie o novinkách či iných dôležitých alebo užitočných správach môže Prevádzkovateľ Užívateľom posielať prostredníctvom ich internetového prehliadača formou notifikácii. Tieto notifikácie je možné potvrdiť vo vyskakovacom okne prehliadača a vypnúť v ľavom dolnom rohu kliknutím na zvonček.

2.6. Účelom spojeným s používaním Služieb je tiež analýza a štatistika týkajúca sa používania Služby, ktorá Prevádzkovateľovi umožní skvalitňovať a optimalizovať svoje Služby a webový portál.

2.7. Spracúvanie osobných údajov Užívateľov môže byť nevyhnutné aj na účel splnenia povinnosti Prevádzkovateľa vyplývajúcej z nariadenia, zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve).

2.8. Spracúvanie osobných údajov Užívateľov môže byť nevyhnutné taktiež na účel oprávneného záujmu Prevádzkovateľa:

2.8.1. mimosúdne i súdne uplatňovanie, preukazovanie a vymáhanie právnych nárokov Prevádzkovateľa,

2.8.2. ochranu pred trestnou činnosťou, oznamovanie a preukazovanie trestnej činnosti a poskytovanie súčinnosti orgánom činným v trestnom konaní a súdu pri odhaľovaní trestnej činnosti a jej páchateľov,

2.8.3. ochranu pred zneužitím služieb Prevádzkovateľa a zaistenie bezpečnosti webového portálu Prevádzkovateľa,

2.8.4. na účel iného oprávneného záujmu Prevádzkovateľa alebo tretej strany v súlade s nariadením a zákonom.

2.9. Spracúvať osobné údaje Užívateľa na iný účel ako na účel označený v Podmienkach, je Prevádzkovateľ oprávnený iba v prípade, že mu na to Užívateľ osobitne udelil súhlas alebo spracúvanie osobných údajov na iný účel je zlučiteľné s účelom, na ktorý boli osobné údaje pôvodne získané. Spracúvanie osobných údajov na účel archivácie alebo štatistický účel sa v zmysle zákona považuje za spracúvanie zlučiteľné s pôvodným účelom. Prevádzkovateľ má v prípade spracúvania na predmetné účely zavedené primerané a účinné technické a organizačné opatrenia, ktorými zabezpečí najmä minimalizáciu osobných údajov a taktiež pseudonymizáciu, na základe ktorej spracúvané osobné údaje nebude možné priradiť ku konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií uchovávaných oddelene.

3. ROZSAH SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1. Prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje len v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu ich spracúvania, a to nasledovne:

3.1.1. emailová adresa,

3.1.2. meno a priezvisko, používateľské meno,

3.1.3. poštová adresa (ulica, orientačné číslo, obec, PSČ, štát),

3.1.4. fakturačné údaje (napr. obchodné meno, IČO, DIČ, IČ DPH) – iba ak si Užívateľ (fyzická osoba) zvolí zasielanie faktúry a dobrovoľne poskytne fakturačné údaje,

3.1.5. údaje o prihlásení na zaregistrované konto,

3.1.6. údaje o návšteve a prehliadaní webového portálu,

3.1.7. údaje zo súborov cookies.

3.2. Súbory cookies. Prevádzkovateľ používa na webovom portály www.zvtv.sk súbory cookies. Súhlas s používaním súborov cookies môžete udeliť zakliknutím príslušného políčka v lište, ktorá sa vám automaticky zobrazí pri návšteve tejto webovej lokality.

3.3. Správa cookies. Internetové prehliadače zvyčajne automaticky prijímajú cookies už v preddefinovanom nastavení. Pomocou nastavenia svojho prehliadača Užívateľ môže cookies úplne odmietnuť alebo selektívne prijímať iba niektoré cookies a taktiež môžete vymazať cookies uložené vo svojom zariadení. Užívateľ môže svoj prehliadač nastaviť tak, aby cookies odmietal alebo aby užívateľa informoval o pokuse uložiť cookies do jeho zariadenia vždy, keď sa o to webová lokalita pokúsi. Pokiaľ však Užívateľ cookies úplne odmietne, webovú lokalitu síce bude môcť naďalej navštíviť, avšak niektoré jej vlastnosti nemusia fungovať správne. Z toho dôvodu Prevádzkovateľ odporúča ponechať cookies aktivované.

(1) Cookies sú malé textové súbory, ktoré webový portál www.zvtv.sk ukladá do počítača, mobilu alebo iného zariadenia Užívateľa. Cookies používané Prevádzkovateľom umožňujú webovej lokalite rozpoznať Užívateľa a následne mu sprístupniť požadovanú službu. Prostredníctvom cookies môže webová lokalita zaznamenať taktiež nastavenia internetového prehliadača Užívateľa (napr. jazyku, ktorý uprednostňuje), pre účely rýchlejšej a komfortnejšej budúcej návštevy Užívateľa. Cookies tiež pomáhajú Prevádzkovateľovi skvalitňovať a rozvíjať ponuku a nastavenia svojich služieb a prispôsobovať ich preferenciám a potrebám Užívateľov. Na základe cookies možno analyzovať a štatisticky vyhodnocovať používanie služieb a následne vylepšovať ich obsah, funkčnosť či dizajn, ako aj efektívnejšie a relevantnejšie cieliť marketingovú komunikáciu.

4. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1. Spracúvané osobné údaje sa uchovávajú v nevyhnutnom rozsahu a vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu Užívateľov najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na naplnenie účelu, na ktorý sa spracúvajú (napr. dokým to vyžaduje splnenie povinnosti vyplývajúcej Prevádzkovateľovi zo všeobecného záväzného právneho predpisu, alebo dosiahnutie niektorého z oprávnených záujmov Prevádzkovateľa a pod.). Následne Prevádzkovateľ zabezpečí bez zbytočného odkladu likvidáciu (vymazanie alebo anonymizovanie) osobných údajov Užívateľov v zmysle nariadenia a zákona.

4.2. V prípade, ak ide o spracúvanie osobných údajov iba na základe súhlasu dotknutej osoby podľa bodu 2.2.4. Podmienok, Prevádzkovateľ je oprávnený uchovávať spracúvané osobné údaje po dobu 24 mesiacov od udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania. Pred uplynutím tejto doby môže Prevádzkovateľ požiadať Dotknutú osobu o predĺženie platnosti súhlasu. Po uplynutí doby oprávneného uchovávania spracúvaných osobných údajov Prevádzkovateľ zabezpečí bez zbytočného odkladu vymazanie alebo anonymizovanie osobných údajov v zmysle nariadenia a zákona.

5. ZABEZPEČENIE OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A PRÍJEMCOVIA

5.1. Spracúvanie osobných údajov Užívateľov sa uskutočňuje automatizovane prostredníctvom informačného systému Prevádzkovateľa a prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručujúcich bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov. V tejto súvislosti je Prevádzkovateľ oprávnený spracúvaním osobných údajov Užívateľov na základe písomnej zmluvy poveriť tretiu osobu disponujúcu adekvátnou personálnou, technickou, organizačnou a odbornou spôsobilosťou, ktorá bude ako sprostredkovateľ spracúvať osobné údaje Užívateľov v súlade s nariadením a zákonom v mene Prevádzkovateľa.

5.2. Prevádzkovateľ je oprávnený poskytovať osobné údaje Užívateľov v nevyhnutnom rozsahu nasledovným príjemcom:

5.2.1. osobám, ktoré v mene Prevádzkovateľa mimosúdne i súdne uplatňujú a vymáhajú právne nároky Prevádzkovateľa, a to za účelom uplatňovania a vymáhania právnych nárokov Prevádzkovateľa,

5.2.2. súdom, súdnym exekútorom, orgánom činným v trestnom konaní alebo iným orgánom verejnej moci, a to za účelom uplatňovania a vymáhania právnych nárokov Prevádzkovateľa alebo plnenia povinností Prevádzkovateľa podľa všeobecne záväzných právnych predpisov,

5.2.3. osobám, ktoré pre Prevádzkovateľa zaisťujú technickú prevádzku jeho služieb, webového portálu, a to výlučne za týmto účelom,

5.2.4. osobám, ktoré pre Prevádzkovateľa zaisťujú zabezpečenie a ochranu jeho služieb, webového portálu a informačnej infraštruktúry a toto zabezpečenie a ochranu taktiež pravidelne monitorujú a testujú, a to výlučne za týmto účelom,

5.2.5. osobám, ktoré Prevádzkovateľovi poskytujú analytické a štatistické služby, a to za účelom skvalitňovania a optimalizácie jeho služieb a webového portálu,

5.2.6. osobám, ktoré Prevádzkovateľovi poskytujú marketingové služby, a to iba za účelom efektívnej a relevantnej marketingovej komunikácie Prevádzkovateľa (pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že predmetná kategória osôb nebude môcť osobné údaje Užívateľov použiť pre svoj vlastný marketing alebo marketingové aktivity akejkoľvek inej osoby odlišnej od Prevádzkovateľa).

5.3. Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutej osoby do tretej krajiny mimo Európskej únie.

5.4. Prevádzkovateľ nevykonáva s osobnými údajmi dotknutej osoby automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie, ktoré by malo pre dotknutú osobu právne účinky alebo by dotknutú osobu významne ovplyvňovalo z hľadiska jej práv a slobôd.

6. PRÁVA ÚŽÍVATEĽOV VO VZŤAHU K SPRACÚVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV

6.1. Užívatelia majú v zmysle nariadenia a zákona právo:

6.1.1. požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom (podrobne v čl. 15 nariadenia a § 21 zákona),

6.1.2. požadovať od Prevádzkovateľa opravu osobných údajov (podrobne v čl. 16 nariadenia a § 22 zákona),

6.1.3. požadovať od Prevádzkovateľa vymazanie osobných údajov, tzv. právo byť zabudnutý (podrobne v čl. 17 nariadenia a § 23 zákona),

6.1.4. požadovať od Prevádzkovateľa obmedzenie spracúvania osobných údajov (podrobne v čl. 18 nariadenia a § 24 zákona),

6.1.5. na prenosnosť osobných údajov k ďalšiemu prevádzkovateľovi (podrobne v čl. 20 nariadenia a § 26 zákona),

6.1.6. u Prevádzkovateľa namietať spracúvanie osobných údajov (podrobne v čl. 21 nariadenia a § 27 zákona),

6.1.7. podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov adresovaný Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (podrobne v § 99 až 103 zákona),

6.1.8. kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov,

6.1.9. poskytovanie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je v prípade služieb predplatného potrebná na uzavretie zmluvy a v prípade neposkytnutia osobných údajov nebude možné uzavretie a plnenie zmluvy tvoriacej právny základ pre používanie a trvanie požadovanej Služby.

6.2. Užívateľ má tiež právo namietať spracúvanie osobných údajov, v zmysle ktorého má možnosť:

6.2.1. namietať spracúvanie osobných údajov pri plnení úlohy realizovanej vo verejnom záujme, pri výkone verejnej moci alebo na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa či tretej strany vrátane profilovania založeného na týchto právnych základoch,

6.2.2. namietať spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

6.3. Prevádzkovateľ dáva Užívateľom osobitne do pozornosti, že majú právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Za odvolanie súhlasu vo vzťahu ku konkrétnej službe sa považuje taktiež zrušenie zaregistrovaného konta na predplatné alebo zrušenie registrovaného profilu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Ak Užívateľ odvolal svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov, Prevádzkovateľ zabezpečí bez zbytočného odkladu likvidáciu (vymazanie alebo anonymizovanie) osobných údajov Užívateľov v zmysle nariadenia a zákona.

6.4. Užívateľ môže uplatňovať svoje práva alebo klásť otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov na základe žiadosti zaslanej priamo Prevádzkovateľovi alebo zodpovednej osobe ustanovenej Prevádzkovateľom, a to elektronickým formulárom dostupným na webovom portáli www.zvtv.sk, ktorý bol zriadený osobitne za týmto účelom, prípadne prostredníctvom niektorého z nižšie uvedených kontaktov alebo iným vami zvoleným spôsobom.
Poštová adresa: Hattalova 12/C, 831 03 Bratislava
Emailová adresa: [email protected]

6.5. Udelením súhlasu so spracúvaním osobných údajov v zmysle týchto Podmienok Užívateľ berie na vedomie, že ak bude jeho žiadosť podľa bodu 6.4. Podmienok zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Prevádzkovateľ môže s prihliadnutím na obsah žiadosti:

6.5.1. požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo

6.5.2. odmietnuť konať na základe žiadosti.

6.6. Užívateľ zároveň berie na vedomie, že pred vybavením žiadosti podľa bodu 6.4. Podmienok musí Prevádzkovateľ v prvom rade spoľahlivo overiť jeho totožnosť, aby nemohlo dôjsť k zneužitiu práv Užívateľa. Z toho dôvodu môže Prevádzkovateľ požiadať o poskytnutie dodatočných informácií či dokladov potrebných na verifikovanie identity dotknutej osoby, ak má oprávnené pochybnosti o identite žiadateľa. Ak ani postupom podľa predchádzajúcej vety nebude Prevádzkovateľ schopný preukázateľne verifikovať identitu dotknutej osoby, bude o tom žiadateľa zodpovedajúcim spôsobom informovať, ak je to možné, a odmietne konať na základe žiadosti.

6.7. Ak Prevádzkovateľ nevyhovie žiadosti Užívateľa, Užívateľ sa môže obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, Slovenská republika, ako dozorný orgán.

V Bratislave, dňa 1. 1. 2021.