Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti SOFIAN, s.r.o.
so sídlom Vajnorská 94, 831 04 Bratislava, adresa na dourčovanie: Hattalova 12/C, 831 03 Bratislava, IČO: 44 564 058, DIČ: 2820002625, IČ DPH: SK2820002625, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele Sro, vložke č. 56150/B (ďalej len „Poskytovateľ“)

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) stanovujú základné práva a povinnosti záväzkového vzťahu medzi Poskytovateľom a užívateľmi pri poskytovaní služieb.

1.2. Poskytovateľ prevádzkuje internetový portál, ktorý umožňuje registrovaným užívateľom za podmienok stanovených v týchto VOP prístup k spoplatnenému obsahu tohto portálu.

1.3. Tieto VOP predstavujú návrh Poskytovateľa na uzavretie zmluvy v zmysle § 43a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) určený Užívateľovi. Zadaním požadovaných registračných údajov a prijatím podmienok poskytovania služieb prijme Užívateľ návrh Poskytovateľa v zmysle § 43c Občianskeho zákonníka, čím medzi Poskytovateľom a Užívateľom dôjde k uzavretiu rámcovej zmluvy o poskytovaní služieb v zmysle týchto VOP (ďalej len „Zmluva“).

1.4. Na účely VOP sa nižšie uvedenými termínmi rozumie:
a) Portálom je internetová stránka www.zvtv.sk, prípadne iné stránky zriadené a/alebo prevádzkované Poskytovateľom alebo prepojené hypertextovým odkazom a jeho obsah budú tvoriť najmä (nie výlučne) články, fotografie a videá.
b) Užívateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá na základe registrácie na Portáli bude využívať Služby;
c) Služba sa rozumie sprístupnenie obsahu Portálu a bude poskytovaná vo forme predplatného na určené časové obdobie. Cenu Služby (poplatok) a podmienky využitia určí Poskytovateľ a zverejní ich na Portáli. Užívateľ je povinný sa s podmienkami používania Služby podľa predchádzajúcej vety oboznámiť. Objednaním Služby na určené predplatné obdobie Užívateľ potvrdzuje, že sa s týmito podmienkami oboznámil, že s nimi výslovne súhlasí, je nimi viazaný a bude ich dodržiavať;
d) Automatické predplatné je pravidelne sa opakujúce (mesačné) dodanie Služby zo strany Poskytovateľa Užívateľovi;
e) Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri kúpe a používaní Služieb nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti a Služby Poskytovateľa využíva na vlastnú potrebu alebo potrebu blízkych osôb;
f) Zmluva je zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená medzi Poskytovateľom a Užívateľom;
g) Čiastková zmluva je zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená na základe objednávky tej ktorej Služby.

2. OBJEDNÁVKA, CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

2.1. Služby budú poskytované na základe objednávky Užívateľa zadané prostredníctvom formulára na Portály. Za poskytovanie Služieb je Užívateľ povinný zaplatiť Poskytovateľovi stanovený poplatok, ktorého výška bude uvedená na Portáli (ďalej len „Poplatok“). Poplatky sú stanovené v mene Euro vrátane DPH.

2.2. Poplatok môže byť uhradený prostredníctvom služieb internet banking-u, debetných alebo kreditných kariet alebo iným spôsobom umožneným Poskytovateľom. Poskytovateľ je oprávnený vykonať zúčtovanie Poplatkov aj prostredníctvom tretej osoby, s ktorou za týmto účelom uzatvorí osobitnú zmluvu.

2.3. Užívateľovi budú Služby poskytované po pripísaní príslušného poplatku na bankový účet Poskytovateľa, prípadne po identifikácii Poplatku. Obdobie trvania prístupu k Službe sa začína dňom prijatia/zúčtovania platby Poskytovateľom.

2.4. Poskytovanie Služieb je začaté momentom poskytnutia prístupu k predplatenej Službe a oznámenia o tomto poskytnutí prístupu Užívateľovi.

2.5. Po zaplatení Poplatku v zmysle tohto článku budú služby poskytované Užívateľovi počas zaplateného obdobia a v časovo neobmedzenom rozsahu. Poskytovateľ má nárok na celý Poplatok bez ohľadu na to, či Užívateľ počas predplatného obdobia skutočne využíval Službu. K ukončeniu poskytovania Služby dôjde uplynutím predplateného obdobia, pokiaľ nedôjde k obnove tohto obdobia.

2.6. Elektronická faktúra za poskytnutie Služby bude vyhotovená len na základe osobitnej žiadosti Užívateľa. Daňový doklad bude v takom prípade doručený na mailovú adresu Užívateľa.

2.7. V prípade zvolenia Automatického predplatného (ak to zvolený systém platenia umožňuje), Užívateľ súhlasí s automatickým platením Poplatku (v sume 4,90€) bez potreby osobitnej autorizácie platby zo strany držiteľa platobnej karty a pod. Spôsob platby s Automatickým predplatným sa stanovuje na dobu neurčitú, s tým, že Užívateľ ho môže kedykoľvek zmeniť prípadne zrušiť vyplnením príslušného formulára na Portály. Frekvencia automatického platenia Poplatkov bude korešpondovať so zvoleným predplatným obdobím. V prípade zvolenia automatického platenia Poplatku Užívateľ tiež výslovne súhlasí s automatickým obnovovaním poskytovania zvolenej Služby na predplatené obdobie za Poplatok stanovený Poskytovateľom v čase obnovenia.

3. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA

3.1. Po splnení stanovených podmienok (najmä po registrácii a úhrade Poplatku) bude Poskytovateľ poskytovať Užívateľovi Službu počas predplateného obdobia v súlade s týmito VOP.

3.2. Poskytovateľ poskytuje Službu s tým, že negarantuje jej neobmedzenú dostupnosť. Poskytovateľ v tejto súvislosti neposkytuje akékoľvek záruky alebo iné garancie. Poskytovateľ nezaručuje Užívateľovi ani rozsah ani frekvenciu s akou sa bude obsah spoplatnených častí Portálu meniť alebo dopĺňať, resp. že bude v každom ďalšom predplatnom období iný alebo doplnený.

3.3. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za nemožnosť prístupu k predplatenej Službe spôsobenú technickými vlastnosťami Užívateľovho zariadenia (či už z pohľadu softvéru alebo hardvéru) ani za žiadnu škodu spôsobenú nevhodnosťou Užívateľovho zariadenia, ako ani za funkčnosť alebo prevádzku Užívateľovho zariadenia.

3.4. Poskytovateľ je oprávnený Portál a jeho štruktúru, sekcie, časti a obsah a rozsah meniť z dôvodu vylepšovania alebo zmeny Služieb. Poskytovateľ je oprávnený určitú časť služieb (časť, sekciu a pod. systému) prestať poskytovať, pozastaviť jej poskytovanie alebo ju zmeniť, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.

3.5. Informácie poskytované v rámci spoplatneného obsahu Portálu sú poskytované odborníkmi z danej oblasti a sú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou, pričom majú len poradný charakter. Poskytovateľ nie je zodpovedný za akékoľvek priame či nepriame škody spôsobené postupom Užívateľa alebo tretích osôb na základe poskytnutia týchto informácií.

3.6. Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek dočasne pozastaviť poskytovanie Služby, napr. z dôvodu bezpečnosti, vyššej moci, rozhodnutia príslušného orgánu alebo súdu, výkonu opráv a prác potrebných pre prevádzku alebo údržbu Portálu, bez toho, aby to bolo považované za porušenie povinnosti Poskytovateľa, a to aj bez predchádzajúceho oznámenia Užívateľovi či jeho súhlasu, a to na dobu nevyhnutnú na zrealizovanie nutnej správy, údržby a/alebo opravy.

3.7. Poskytovateľ je oprávnený sprístupňovať na Portáli reklamu, a to aj reklamu kontextovo cielenú.

3.8. Poskytovateľ je oprávnený zablokovať prístup Užívateľa do systému a ukončiť alebo prerušiť poskytovanie služieb, ak Užívateľ poruší svoju povinnosť podľa odseku 4.2. článku 4 VOP alebo v prípade ak bude mať dôvodné podozrenie, že predplatené služby používa na základe individuálnych prihlasovacích údajov viac osôb.

4. PRÁVA A POVINNOSTI UŽÍVATEĽA

4.1. Užívateľ má po splnení stanovených podmienok (najmä po registrácii a úhrade poplatku) právo na poskytovanie Služby počas príslušného predplateného obdobia.

4.2. Poskytovanie Služby je prostredníctvom individuálnych prihlasovacích údajov oprávnený využívať výlučne konkrétny Užívateľ (v prípade firemných Užívateľov je to vždy jedna osoba pre každý jednu zakúpenú Službu). Individuálne prihlasovacia údaje Užívateľa sú neprenosné a Užívateľ je povinný ich chrániť, neposkytnúť ani nesprístupniť tretej osobe, ani nezverejniť, neumožniť ich použitie alebo zneužitie treťou osobou, ani bezplatné alebo komerčné užívanie Služby tretej osobe a zodpovedá za škodu spôsobenú ich použitím alebo zneužitím zo strany tretích osôb.

4.3. V prípade straty individuálnych prihlasovacích údajov, odhalenia ich zneužitia alebo podozrenia z ich zneužitia je Užívateľ povinný o týchto skutočnostiach bezodkladne informovať Poskytovateľa. Poskytovateľ je povinný bezodkladne po obdržaní takéhoto oznámenia prideliť Užívateľovi nové individuálne prihlasovacie údaje a zablokovať pôvodné.

4.4. Užívateľ zodpovedá v celom rozsahu za všetok obsah, všetky informácie, príspevky a údaje zverejnené na Portáli (napr. diskusný príspevok, ak to funkcionalita Portálu umožní), ktoré na portál vložil v rámci využívania Služby.

4.5. Užívateľ, ktorým je Spotrebiteľ si je vedomý a výslovne súhlasí so začatím poskytovania Služieb podľa odseku 2.4. tohto článku VOP, teda pred uplynutím zákonnej lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlasuje, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy a VOP(1).

4.6. Komunikácia strán bude realizovaná výlučne v elektronickej forme. Akékoľvek oznámenia Užívateľa a Poskytovateľa sa budú považovať za doručené okamihom doručenia potvrdenia o doručení e-mailu druhej strane.

4.7. Užívateľ, ktorý je registrovaný a má zaplatený poplatok za služby, je oprávnený s využitím svojich prihlasovacích údajov využívať služby z akéhokoľvek vhodného zariadenia, ktoré má prístup na internet a umožňuje prehliadanie internetových stránok.

4.8. Užívateľ sa zaväzuje uviesť pri registrácii pravdivé, úplné a presné údaje a písomne Poskytovateľovi oznámiť všetky zmeny svojich poskytnutých identifikačných údajov. V prípade porušenia tejto povinnosti sú rozhodné údaje uvedené pri registrácii na Portály a Užívateľa zodpovedá za škodu tým Poskytovateľovi spôsobenú.

(1) Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy (§ 7 ods. 6 písm. l) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov)

5. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.1. Užívateľ berie na vedomie, že informácie o zásadách a postupoch Poskytovateľa pri spracúvaní osobných údajov Užívateľov sú uvedené v dokumente „Zásady ochrany osobných údajov“, ktorý je dostupný na Portáli ako aj v sídle Poskytovateľa. S týmito zásadami je Užívateľ oboznámený pri podpise uzatvorení zmluvy podľa týchto VOP.

6. AUTORSKÉ PRÁVA

6.1. Pokiaľ nie je uvedené inak všetky autorské práva a iné práva duševného vlastníctva, všetok obsah a iné materiály obsiahnuté Portáli alebo poskytnuté v súvislosti so Službami, vrátane loga, textov, grafiky, obrázkov, informácií, softvéru, zvukových a iných súborov (ďalej len „Materiály“) sú výlučne majetkom Poskytovateľa.

6.2. Užívateľ nie je bez súhlasu Poskytovateľa oprávnený Materiály alebo ich časti použiť v celom rozsahu zakotvenom v ustanovení § 19 ods. 4 Autorského zákona, zákona č. 182/2015 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov.

7. DOBA TRVANIA ZMLUVY

7.1. Zmluva medzi Poskytovateľom a Užívateľom je uzatvorená na dobu neurčitú, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Čiastková zmluva je uzatvorená na obdobie stanovené tou ktorou Službou s možnosťou jej predĺženia.

7.2. Zmluvu môžu ukončiť zmluvné strany spôsobmi a z dôvodov uvedených v zákone alebo vo VOP, a to najmä nasledujúcimi spôsobmi: a) dohodou, b) odstúpením z dôvodu podstatného porušenia povinností druhej zmluvnej strany, pričom účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane, c) výpoveďou, pričom výpovedná lehota je tri (3) mesiace a začína sa prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane, d) automatickým ukončením, a to v prípade, že Užívateľ počas dvanástich (12) kalendárnych mesiacov neuskutočnil voči Poskytovateľovi žiadnu objednávku Služby, a to k poslednému dňu lehoty uvedenej v tomto ustanovení, e) smrťou alebo zánikom Užívateľa alebo zánikom Poskytovateľa.

7.3. Platnosť Čiastkovej zmluvy končí aj v prípade, ak Užívateľ neuhradí poplatok na ďalšie obdobie.

7.4. Po ukončení Zmluvy budú všetky neuhradené peňažné pohľadávky a záväzky vyplývajúce zo Zmluvy vyrovnané najneskôr do tridsiatich (30) dní od ukončenia Zmluvy.

8. REKLAMAČNÝ PORIADOK

8.1. Reklamačný poriadok všeobecne upravuje vybavovanie reklamácií a sťažností Užívateľa (ďalej len „Reklamácie“ a „Reklamačný poriadok“) Poskytovateľom a upravuje právne vzťahy vzniknuté medzi Poskytovateľom a Užívateľom pri vybavovaní reklamácií uplatnených v súvislosti s poskytovaním Služieb.

8.2. Užívateľ je oprávnený reklamovať u Poskytovateľa vady Služby, chybne vykonané operácie v súvislosti s v úhradou poplatku za Službu, a to v lehote do 30 dní od ich vykonania. Tieto pravidlá pre reklamáciu sa obdobne použijú aj v prípade nevykonania operácie alebo v prípade operácie, ku ktorej nedal Užívateľ príkaz. Užívateľ vykonáva reklamáciu prostredníctvom e-mailovej adresy Poskytovateľa uvedenej na Portáli.

8.3. V reklamácii je Užívateľ povinný presne špecifikovať v čom spočíva reklamovaná vada a zároveň uviesť časové obdobie počas ktorého sa vada vyskytla. Poskytovateľ je povinný doručiť Užívateľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Užívateľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

8.4. Poskytovateľ po obdržaní reklamácie vykoná prešetrenie za účelom zistenia oprávnenosti reklamácie. Poskytovateľ je povinný do 30 dní od obdržania tejto reklamácie oznámiť Užívateľovi výsledky svojho vyšetrovania a stanovisko k reklamácii.

8.5. V prípade splnenia podmienok zodpovednosti Poskytovateľa za chybne vykonané operácie, je Poskytovateľ povinný prijať a vykonať nápravné opatrenia.

8.6. Ak nie je v reklamácii špecifikovaný konkrétny nedostatok, či iné pochybenie a nie sú v nej ponúknuté dôkazné prostriedky na preukázanie nedostatku, či iného pochybenia, na reklamáciu sa neprihliada. V prípade, že nie sú dané dôvody na postup podľa prvej vety, vykoná Poskytovateľ po obdržaní elektronickej reklamácie kroky za účelom zistenia oprávnenosti reklamácie. Poskytovateľ oznamuje Užívateľovi výsledky svojho vyšetrovania a stanovisko k reklamácii na e-mailovú adresu Užívateľa.

8.7. Alternatívne riešenie sporov

Pokiaľ Užívateľ – spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Poskytovateľ na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s poskytovateľom je Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1. Užívateľ nie je oprávnený postúpiť alebo previesť žiadne svoje práva alebo povinnosti vyplývajúce z týchto VOP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa. Poskytovateľ je oprávnený postúpiť alebo previesť niektoré alebo všetky zo svojich práv podľa týchto VOP, úplne alebo čiastočne, a to aj bez písomného súhlasu Užívateľa.

9.2. Právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Užívateľom neupravené VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ak sa na ne nevzťahuje zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov, zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, v znení neskorších predpisov a zákonom zákona č 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov.

9.3. V prípade, že sa ktorékoľvek dojednanie vo VOP alebo ukáže ako neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné alebo sa ním stane, nemá táto skutočnosť vplyv na ostatné dojednania, ak nevyplýva inak z donucujúcich ustanovení právnych predpisov, a strany sa zaväzujú nahradiť také dojednanie dojednaním platným, účinným a vymáhateľným, ktoré bude najbližšie obchodnému účelu pôvodného dojednania, a to do tridsiatich (30) dní odo dňa, kedy na to jedna strana vyzve druhú.

9.4. Tieto VOP (vrátane špecifikácie Služby) je Poskytovateľ oprávnený kedykoľvek jednostranne zmeniť. O takejto zmene je povinný Poskytovateľ informovať Užívateľa v dostatočnom časovom predstihu, spravidla najmenej 30 dní pred účinnosťou zmeny príslušného dokumentu, a to prostredníctvom elektronickej správy zaslanej na e-mailovú adresu. Pokiaľ so zmenou príslušného dokumentu nebude Užívateľ súhlasiť, je oprávnený v lehote 15 dní od jeho uverejnenia Zmluvu ukončiť, a to vždy ku koncu aktuálneho predplateného obdobia tej ktorej Služby. Márnym uplynutím lehoty na zaslanie nesúhlasu so zmenou príslušného dokumentu sa má za to, že so zmenou príslušného dokumentu Užívateľ súhlasí a zmenený dokument nadobudne účinnosť dňom v ňom uvedeným. Dňom nadobudnutia účinnosti zmeny príslušného dokumentu dochádza zároveň k zmene Zmluvy, resp. Čiastkovej zmluvy, a to v súlade so zmenou príslušného dokumentu. Poskytovateľ je súčasne povinný viesť a sprístupniť archív VOP s uvedením dátumu účinnosti zmien.

9.5. VOP nadobúdajú platnosť dňa 1. 3. 2023.

9.6. Aktuálne VOP sú zverejnené po dobu dvadsaťštyri (24) hodín denne na Portáli Poskytovateľa a v tlačenej podobe sú k dispozícii na adrese sídla Poskytovateľa.